Sommersted Plejehjem
link til forsiden
Topbillede
 
Plejehjemmets Politikker
 
> Plejehjemmets Politikker 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Plejehjemmets Politikker

Personalepolitik:

 Formålet med personalepolitikken er

 . at skabe et åbent, fleksibelt og dynamisk miljø til gavn for den enkelte medarbejder

   og for arbejdspladsen

. at fremme medarbejdernes arbejdsglæde, udvikling, trivsel og tryghed, således at

  brugerne ydes den optimale service

. at sikre at Sommersted Plejehjem er i stand til at tiltrække, udvikle og fastholde

  kvalificerede medarbejdere

. at sikre at Sommersted Plejehjems formål følges og at overordnede politikker

  omsættes i praksis

 Rekruttering og ansættelse

 Valg af medarbejdere er en af de vigtigste opgaver for Sommersted Plejehjem.

 Det skal sikres, at der ansættes de medarbejdere, som har de bedst mulige faglige og     menneskelige kvalifikationer til at varetage nuværende og fremtidige opgaver.

 Medarbejderne skal have indflydelse på udvælgelsen af personalet til faste stillinger.

 Som en vigtig del af en ansættelse skal der i god tid inden prøvetidens udløb afklares, om de  gensidige forventninger er opfyldt.

 Introduktion

 I forbindelse med ansættelser skal der foretages en planlagt introduktion, som skal

. medvirke til, at den nye medarbejder føler sig velkommen og ventet

. sikre en indføring i arbejdsstedets praktiske, faglige og sociale sider, samt i stedets

grundholdning og miljø

. medvirke til, at den nye medarbejder får et tilhørsforhold til arbejdsstedet og de

nærmeste kolleger

. medvirke til, at arbejdsstedet får en tilfreds, aktiv og effektiv medarbejder

 Personaleudvikling

 Som led i Sommersted Plejehjems personalepolitik deltager alle ansatte i medarbejderudviklingssamtaler, som afholdes med faste intervaller.

 Medarbejderudviklings samtalerne skal medvirke til

 . at medarbejderne har mulighed for en faglig og personlig udvikling med henblik på,

at brugerne får en optimal kvalitativ service

. at udvikle en spændende og attraktiv arbejdsplads, så medarbejderne fastholdes,

udvikles og får ansvar og tilfredshed i nuværende og fremtidige arbejdsfunktioner

. at der er en god løbende dialog om udvikling, uddannelse og evt. løn

. at der udarbejdes skriftlige udviklingsplaner for den enkelte medarbejder

 Lønpolitik

 Det er Sommersted Plejehjems politik, at gældende overenskomster indgået med KL og de respektive faglige organisationer overholdes

 Uddannelsespolitik

 Sommersted Plejehjem prioriterer at have veluddannede medarbejdere, både i forbindelse med selve ansættelsen, men finder også, at den løbende efter- og videreuddannelse er afgørende for at sikre kvalitet i arbejdet, fastholdelse og udvikling af medarbejdere og udvikling af Sommersted Plejehjems virksomhedsområde.

Som led i medarbejdersamtalerne afdækkes medarbejdernes og virksomhedens ønsker til uddannelse og udvikling, og der indgås skriftlige aftaler herom mellem leder og medarbejder.

 Personalegoder

 Sommersted Plejehjem giver betalt frihed ved særlige lejligheder, såsom eget jubilæum, samt bryllup/sølvbryllup, egne børns konfirmation, runde fødselsdage( fra 50 år og derefter) og dødsfald i nærmeste familie.
Der gives endvidere mulighed for frihed uden løn nærmere aftalt med Sommersted Plejehjems leder.

 Gaver gives til medarbejdere ved 25, 40 og 50 års ansættelse ved Sommersted Plejehjem samt ved runde fødselsdage (starter ved 50 år) Ved 30 år og 40 års fødselsdag gives en buket blomster. Medarbejdere der ved virksomhedsoverdragelsen pr. 31.12.04 blev ansat af Sommersted Plejehjem, medtager ancienitet fra Vojens Kommune.

 Orlov

 Sommersted Plejehjem ønsker at fremme muligheden for orlov uden løn, såfremt det er foreneligt med arbejdstilrettelæggelsen, i forbindelse med

 . personlig udvikling

. efter- og videreuddannelse

. centralt fastsatte orlovsordninger

. familiemæssige årsager

. personlige årsager

 Afskedigelse

En uansøgt afskedigelse skal behandles med yderste varsomhed og under hensyntagen til Forvaltningslovens bestemmelser, gældende overenskomster og indgåede aftaler.

 Afskedigelser begrundet i nedskæringer, omlægninger m.v. skal i hvert enkelt tilfælde tage udgangspunkt i en konkret vurdering af kvalifikationer, set i relation til arbejdsstedets behov.

 Sygdomspolitik

 Sommersted Plejehjems sygdomspolitik har til formål at beskytte medarbejderne mod sygdom forårsaget af arbejdspladsen, at fastholde medarbejderen i ansættelsesforholdet og at sikre arbejdsstedet mod unødigt fravær.

 Ved længerevarende sygdomsforløb eller hyppigt gentagne sygdomsperioder gennemføres derfor sygdomssamtaler mellem leder og medarbejder, som har til formål at afklare sygdomsperiodens varighed, årsager og tilbagevenden til arbejdspladsen.

 Generelt efter 14 dages sygefravær foranlediger lederen kontakt til medarbejderen.

 I forbindelse med sygdomssamtalen vil det være relevant også at undersøge mulighederne for, at medarbejderen kan vende tilbage på ændrede vilkår, herunder i skåne, fleksjobs m.v.

Såfremt det kommer til en afskedigelse på grund af sygdom, skal dette bero på en konkret vurdering af såvel medarbejderens som arbejdsstedets tarv.

 Når den ansatte har været sygemeldt flere gange inden for en afgrænset periode, afklares medarbejderens mulighed for at vende tilbage til arbejdet, eller om der skal foretages en opsigelse.

 Medarbejdere med livstruende sygdom

Det skal i arbejdets tilrettelæggelse tilstræbes, at medarbejderen skal have mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdspladsen, så længe medarbejderen ønsker dette.

Tilknytningen kan eksempelvis opretholdes ved omlægning af arbejdstid og arbejdsindhold, eller ved at medarbejderen efter en sygemelding opfordres til at virke på lige fod med de frivillige.

 Seniorpolitik

 Det bør sikres, at ledelse og ansatte medvirker til, at ældre medarbejdere får mulighed for at udnytte deres faglige erfaringer og menneskelige egenskaber, både til egen og Sommersted Plejehjems fordel.

 Medarbejderens og virksomhedens behov for en glidende overgang fra helt erhvervsaktiv til pensionisttilværelsen klarlægges i medarbejdersamtalen. Herefter udarbejdes en seniorplan, der rummer virksomhedens og medarbejderens muligheder for at fortsætte tilknytningen til arbejdspladsen. Aftalen skal være individuelt tilpasset.

Såvel økonomiske som faglige og menneskelige muligheder afdækkes.

 Frivillige

 Det er Sommersted Plejehjems opfattelse, at de frivillige er en værdifuld ressource, som skal have plads i dagligdagen, og en samarbejdspartner, som har kvaliteter, vi ikke kan undvære.

 Det er derfor Sommersted Plejehjems politik, at mennesker som ud fra et frivilligt socialt engagement ønsker at bidrage til samværet, skal tilskyndes hertil.

 Vi tilstræber derfor en kultur hvor

. frivillige mødes med venlighed og åbenhed

. frivillige anses som en hjælpende hånd, der kan give, men som også har lov til at

sige fra

. at plejehjemmet skal være en naturlig del af lokalsamfundet.

 Rygepolitik

 Det er Sommersted Plejehjems opfattelse, at tobaksrygning er sundhedsskadeligt og at rygere derfor skal være opmærksomme på generne af passiv rygning og tage maksimalt hensyn til ikke-rygere.

 Det er Sommersted Plejehjems politik, at lovgivningen om rygning i offentlige lokaler skal følges i alle fællesrum, og at brugernes ønsker skal respekteres på hans/hendes bopæl.

 Alkohol- og misbrugspolitik

 På Sommersted Plejehjem er der ikke alkoholforbud, da alkoholpolitikken bygger på frihed under ansvar

 Det er derfor vort mål, at skabe en virksomhedskultur, hvor

. der er fornuftig omgang med alkohol

. der ikke indtages alkohol i arbejdstiden, undtagen i officielt socialt samvær

. man ikke møder eller optræder i påvirket tilstand i tjenesten, uanset hvilken misbrug

der er tale om

. misbrug af alkohol, medicin og rusmidler behandles efter samme retningslinier

. medarbejdere i misbrugssituationer tilbydes personlig samtale og hjælpes

til professionel bistand

. åbenhed erstatter fortielse og misforstået loyalitet

. alle arbejder på, at der ikke opstår situationer, hvor misbrugsproblemer kan forekomme i det daglige.

 Voldspolitik

 Sommersted Plejehjem finder enhver form for fysisk og psykisk vold og trusler herom uantageligt.

Måler er at skabe åbenhed i personalegruppen, at sikre fælles forståelse af og kendskab til strategier til imødegåelse af vold og at sikre, at voldsramte medarbejdere får den fornødne hjælp og mulighed for at bearbejde voldelige episoder.

 Vold kan være såvel fysiske som psykiske overgreb foretaget af såvel medarbejdere som beboere og pårørende.

 Informationspolitik

 Informationspolitikken drejer sig om kommunikationen fra leder til medarbejdere, fra medarbejder til leder, ledere imellem og medarbejdere imellem.

Det er Sommersted Plejehjems politik

 . at Sommersted Plejehjems medarbejdere skal have den fornødne orientering

om forhold, der vedrører deres arbejde og ansættelse

. at ansatte skal have den fornødne mængde information for at kunne handle både indenfor eget arbejdsområde og som Sommersted Plejehjems repræsentant over for beboere, brugere, pårørende o.a.

. at de ansatte for at opnå et passende informationsniveau har pligt til at spørge, opsøge og videregive korrekt information

. at informationen retter sig mod såvel holdninger, som Sommersted Plejehjem står for, som konkret viden om Sommersted Plejehjems planlægning og andre tiltag inden for enkelte ansattes arbejdsområde.

 Hovedparten af informationen vil oftest komme direkte fra nærmeste leder.

Det er væsentligt for medarbejderens oplevelse af informationsniveauet, at informationen er tilstrækkelig og rettidig. Det er dog samtidig lederens opgave at vurdere, på hvilket tidspunkt i en beslutningsproces det er bedst at informere. Her skal lederen være opmærksom på, at medarbejderen ofte sidder inde med oplysninger, ideer og kontakter, som kan være væsentlige for beslutningen.

 Til et passende informationsniveau hører, at enhver har ret og pligt til at spørge, hvis man er i tvivl. Det fremmer den nødvendige kommunikation og hæmmer rygtedannelse.

Informationen fra medarbejder til medarbejder udgør traditionelt en stor del af den samlede informationsmængde. I den forbindelse er enhver ansat på Sommersted Plejehjem ansvarlig for, at informationen er korrekt, og ikke på nogen måde får karakter af sladder.

 Tavshedspligt

 Alle skriver ved ansættelsen under på, at de har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder i alle forhold til andre, med mindre der i lovgivningen gives mulighed for eller pligt til andet.

 Tavshedspligten gælder alle faktiske oplysninger, som man bliver bekendt med i forbindelse med ens ansættelse ved Sommersted Plejehjem.

 Brud på tavshedspligten kan medføre afskedigelse.

Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdets ophør.   
 
Sommersted Plejehjem • Kirkevej 6 • 6560 Sommersted • Tlf 74 34 74 00 • fax 74 34 74 24 • sommerstedcenter@haderslev.dk • www.sommerstedplejehjem.dk