Sommersted Plejehjem
link til forsiden
Topbillede
 
Plejehjemmets Formål
 
> Plejehjemmets Formål 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Plejehjemmets Formål

Formålet med denne beskrivelse af Sommersted Plejehjems overordnede mål er at udvikle og bevare de grundlæggende værdier for arbejdet på Sommersted Plejehjem.

Sommersted Plejehjem er en selvejende Institution, hvis formål er at drive plejehjem/plejecenter på et kristent grundlag. Endvidere varetages servicefunktioner i forbindelse med plejehjemmet/plejecenteret.

Ved en selvejende Institution forstås:

at Sommersted Plejehjem ejer sig selv og ledes af en bestyrelse

at Sommersted Plejehjem, efter aftale med samarbejdspartnere skal have dækket de udgifter, der er forbundet med den daglige drift.

at Sommersted Plejehjem er en ikke-overskudsgivende virksomhed

Sommersted Plejehjems arbejdsområde:

en veldefineret opgave, der omhandler mennesker med behov for pleje, omsorg og aktivitet

en opgave som er reguleret af en driftsoverenskomst eller anden bindende aftale

Menneskesyn:

at ethvert menneske betragtes som unikt og værdifuldt

at det enkelte menneske forstås i en helhed, hvor fysiske, psykiske, sociale og kulturelle aspekter gensidigt påvirker hinanden og udgør et samlet hele.

at styrke det enkelte menneskes identitet og ligeværd

at respektere andres holdninger, meninger, værdier og levevis

at skabe omsorg for menneskets fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og åndelige behov

at give reel medindflydelse for brugere og medarbejdere

at give livsglæde og engagement for brugere, pårørende, frivillige og medarbejdere

Dette menneskesyn betyder, at vi har en række forventninger til den adfærd og det arbejde medarbejdere på alle niveauer skal yde - det være sig personalet, lederen, bestyrelsen, pårørende samarbejdet, bygninger og udvikling.

Hvert område beskrives nedenfor:

Personalet:

Sommersted Plejehjems medarbejderes engagement og kompetence er en afgørende forudsætning for at opnå de opstillede mål.

Derfor skal personalet være:

loyal overfor Sommersted Plejehjems formålsparagraf og menneskesyn

veluddannet

engageret og initiativrig

ansvarsbevidst

motiveret og medansvarlig for deltagelse i efter - og videreuddannelse samt egen personlig udvikling

medansvarlig for optimal udnyttelse af de samlede ressourcer

parat til omstilling

medansvarlig for såvel fysisk- som psykosocialt godt arbejdsmiljø

medansvarlig for gensidig informationsformidling

medansvarlig for kollegers trivsel

Lederen:

Lederen er bestyrelsens repræsentant på stedet.

Lederen skal være:

loyal overfor Sommersted Plejehjems formålsparagraf og menneskesyn

aktiv i lokale samarbejdsrelationer

opfange og videreformidle signaler fra arbejdsområdet

veluddannet

velinformeret og velinformerende inden for de områder, der har betydning for udøvelsen af lederfunktionen

aktivt ansvarlig for egen uddannelse og udvikling

troværdig, ærlig og ansvarlig samarbejdspartner

formidler og udvikler af et positivt socialt miljø

have frihed til at udøve sin lederkompetence indenfor sit arbejdsområde, herunder ansættelse af personalet

lede gennem værdier, målsætninger og kvalitetsstandarder

indgå samarbejde med relevante parter

medvirke til at skabe et åbent, aktivt, kulturelt og socialt miljø på Sommersted Plejehjem

ansvarlig for at Sommersted Plejehjem følger gældende love og bestemmelser

Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 7 personer og er Sommersted Plejehjems øverste myndighed hvilket indebærer:

at medlemmerne viser interesse for og engagement for Sommersted Plejehjem

at medlemmerne følger udviklingen på området, de dermed forbundne opgaver og varetagelsen af disse opgaver

at bestyrelsen deltager i den offentlige debat indenfor området

at bestyrelsen er synlig overfor samarbejdspartnere

at bestyrelsen arbejder for, at de fornødne ressourcer er til rådighed, for at mål og politikker kan udføres i praksis

Pårørende samarbejde:

Det er Sommersted Plejehjems klare målsætning, at de positive relationer og de roller, der var for pårørende og beboere før indflytning på plejehjemmet/plejecenteret, skal bevares.

Det betyder, at de pårørende i mange tilfælde er nøglen til at få beboerens liv til at fortsætte på en god måde efter indflytning

Det betyder, at de opgaver de pårørende (ægtefælle,børn,børnebørn m.v.) varetog før indflytning, stadig er deres opgaver

Samarbejdet med de pårørende forløber på to niveauer:

Der etableres et formaliseret samarbejde med de enkelte pårørende gennem bruger og pårørenderådet – forudsat naturligvis at et sådant råd forefindes

Det daglige samarbejde med de enkelte pårørende omkring beboeren er i nogle tilfælde afgørende for, hvordan beboeren trives.

Medarbejdere og pårørende skal derfor kende de ”spilleregler”, rettigheder og pligter, der knytter sig til samarbejdet på Sommersted Plejehjem. Det er derfor afgørende, at der er fælles retningslinier, at pårørende er gjort bekendt med disse og at de anvendes.

De fysiske rammer:

Sommersted Plejehjem kan som udgangspunkt for danne ramme om de opgaver, der varetages i lokalområdet.

Boligerne:

vedligeholdes løbende og ombygges, så beboerne har tidssvarende boliger.

vedligeholdes og ombygges for at sikre gode arbejdsforhold for medarbejderne

Fælles- og servicearealer:

gode og indbydende rammer for fysisk udfoldelse samt kulturelt og socialt samvær

optimal ressourceudnyttelse

optimal brandsikring

Derfor udarbejdes vedligeholdelses – og eventuelle anlægsplaner, som gennemføres i henhold til godkendte budgetter. Planerne skal sikre, at bygningerne forbliver af en høj kvalitet med hensyn til udformning, indretning og materialevalg.

Udvikling:

Sommersted Plejehjem bør aktivt søge indflydelse på og medvirke konstruktivt til at præge udviklingen på plejehjemmet.

Dette indebærer:

kontinuerlig personaleudvikling, herunder

medarbejdersamtaler (PULS)

rekruttering og uddannelse af medarbejdere

ledelses/lederudvikling, både selvvalgte kurser og centralt i kommunen fastsatte kurser

udvikling indenfor eksisterende opgavevaretagelse

udvikling af et folkeligt engagement i lokalområdet

indsamling og formidling af viden og erfaring såvel internt som eksternt

aktivt deltagelse i eksterne arbejds- og interessegrupper

udpege ad hoc-udvalg omkring nye opgaver og viden

Sommersted Plejehjem, den
   
 
Sommersted Plejehjem • Kirkevej 6 • 6560 Sommersted • Tlf 74 34 74 00 • fax 74 34 74 24 • sommerstedcenter@haderslev.dk • www.sommerstedplejehjem.dk